CONDICIONS DELS SERVEIS DE LEGILAND

 


Les presents condicions (en endavant, les "Condicions") regeixen la prestació dels serveis de formació de Legiland, incloent l'ús de la seva plataforma (en endavant, els "Serveis") a través del lloc web ubicat a l'adreça http: / /www.yoleo.club o en qualsevol dels seus subdominis o seccions (en endavant, el "Lloc Web").

 
Els Serveis són prestats per Yoleo Edutainment, S.L. (En endavant, "Yoleo"), empresa de responsabilitat limitada amb domicili a Barcelona, ??carrer Nàpols 118, a 2 - 4, 08013 Barcelona, ??i NIF: B66011040, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, 
Tom 43750, Foli 219, Full B - 437.324, inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

Els Serveis es contracten pel pare o tutor (en endavant, el "Tutor"), a favor d'un o diversos alumnes (en endavant, els "Alumnes"), podent a més designar un o diversos tutors amb accés al seguiment de cada Alumne (en endavant, el "Tutor 
Secundari").

 

En el cas que existeixin condicions particulars o altres normes específiques de Yoleo per als Serveis, aquestes condicions particulars o normes específiques prevaldran sobre aquestes Condicions en la mesura que unes i altres fossin incompatibles.

 

En relació amb la recollida i utilització de les dades personals dels Tutors, els Tutors Secundaris i els Alumnes, resulta d'aplicació la Política de Privacidad.Estas Condicions s'apliquen amb caràcter addicional a les condicions d'ús del lloc web.

 

La contractació dels Serveis pel Tutor suposa que ha llegit, acceptat i se sotmet a aquestes Condicions.

 

1.Objecte de les Condicions
Yoleo ofereix els Serveis a través del lloc web per a consumidors de tot el món, independentment de la seva àrea 
geogràfica de residència. A través dels Serveis, els Alumnes poden millorar la seva comprensió lectora mitjançant la resolució de qüestionaris. En contractar els Serveis, el Tutor facilitarà els codis d'accés a cada alumne i dels Alumnes podran afegir
Tutors secundaris i resoldre els qüestionaris per mitjà de la plataforma en el Lloc Web. Així mateix, el Tutor, i si escau el Tutor Secundari, podrà fer seguiment de l'estat dels Alumnes. El Tutor rebrà les notificacions de seguiment i inc
idencias amb la freqüència i pel mitjà que el Tutor hagi determinat dins de les disponibles en cada moment.

 

Els Serveis es presten de conformitat amb la informació que es proporciona en el Lloc Web o de qualsevol altra forma per Yoleo, i es poden modificar o suprimir-se, total o parcialment, en qualsevol moment.

 

Llevat que s'estableixi el contrari, qualsevol modificació dels Serveis o qualsevol nou servei ofert per Yoleo en relació amb els mateixos a través del lloc web estarà el seu jecte a aquestes Condicions.

 

Per utilitzar els Serveis, el Tutor, el Tutor Secundari i dels Alumnes han de tenir accés a Internet i pagar els costos derivats d'aquest accés, així com disposar dels equips necessaris a tal fi. És responsabilitat exclusiva de l'Tutor comprovar amb caràcter previ a realitzar la seva contractació, les funcionalitats dels Serveis, així com la idoneïtat per atendre les seves necessitats.

 

2.Registre
Per contractar els Serveis:

 

? A nivell particular: el Tutor ha de registrar i ha de registrar els Alumnes que desitja que es beneficiïn dels Serveis.
? A nivell col·lectiu (escoles, governs, institucions, comunitats, associacions, etc.): el Tutor ha d'acordar la contractació directament amb Yoleo. Un cop contractat el servei se li facilitaran els codis d'accés per als Alumnes, 
que hauran de fer ús d'ells amb l'única finalitat de registrar-se al lloc web.

 

El Tutor ha de ser major d'edat, però els Alumnes poden ser menors d'edat. El Tutor declara que està legítima i plenament capacitat per representar als Alumnes i perquè aquests quedin sotmesos a aquestes Condicions al registrar.

 

Si així ho desitja, el Tutor pot registrar un Tutor Secundari per Alumne, que haurà de ser major d'edat. El procés de registre del Tutor Secundari requerirà la seva acceptació i vinculació amb aquestes Condicions.

 

Tutor es compromet a assegurar-se que tots els Alumnes i
els Tutors Secundaris sota el seu compte compleixin amb aquestes Condicions. El Tutor serà considerat responsable per tots els actes realitzats pels alumnes i els Tutors Secundaris.

 

El Tutor es compromet a proporcionar tota la informació que s'exigeix ??per al registre amb caràcter obligatori així com a aportar informació veraç, completa i actualitzada sobre si mateix i sobre els Alumnes i els Tutors Secundaris. El Tutor garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui en el registre, incloent els corresponents als Alumnes i Tutors Secundaris. De la mateixa manera, és responsabilitat del tutor mantenir actualitzada, en la forma que correspongui, l'esmentada informació. El Tutor serà responsable de la informació falsa o inexacta que proporcioni i dels perjudicis que això pugui ocasionar als Yoleo. Si el Tutor proporciona, o Yoleo té motius per sospitar que ha proporcionat, informació falsa, no actualitzada o incompleta, Yoleo podrà suspendre o resoldre el seu registre i els registres associats d'Alumnes i Tutors Secundaris i la prestació dels Serveis.

 

En registrar, el Tutor, els Alumnes i els Tutors Secundaris es comprometen a seguir les regles:
? Quan sigui necessari, hauran de proporcionar adreces de correu electrònic vàlides. S'ha de tenir en compte que aquestes adreces de correu electrònic seran utilitzades en cas que sigui necessari efectuar qualsevol notificació a l'Tutor, als Alumnes o als Tutors Secundaris, segons correspongui.
? Les contrasenyes han de ser confidencials i no es revelaran a altres persones. No s'ha de permetre a altres usuaris l'accés des del compte del Tutor, l'Alumne o el Tutor Secundari corresponent ni s'ha d'usar el compte d'un altre usuari.
? El Tutor, Alumne o Tutor Secundari és responsable del que es faci des del seu compte. Si sospita que un altre usuari està usant el seu compte o la de qualsevol d'altres usuaris, ha d'informar immediatament a Yoleo.
? Yoleo podrà suspendre o cancel·lar el compte del Tutor, alumne o Tutor Secundari si considera que ha incomplert les presents Condicions.

 

Un cop emplenades les dades per al registre del compte del Tutor, una pantalla confirmarà el registre i es remetrà un correu electrònic de confirmació. No obstant això, el compte no estarà activa fins que es realitzi l'activació per mitjà de l'esmentat correu electrònic.

 

3.Ús dels Serveis.

 

El Tutor, els Alumnes i els Tutors Secundaris s'obliguen a no utilitzar els Serveis per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o que infringeixin drets de tercers.

El Tutor, els Alumnes i els Tutors Secundaris s'abstindran d'interferir amb els Serveis i, en particular, de suplantar a un altre usuari o persona.

 

4.Contractació dels Serveis

 

Procediment per a la contractació dels Serveis

 

Quan el Tutor desitgi contractar els Serveis per a un Alumne, li registrarà en el Lloc Web, proporcionant les seves dades personals i establint la seva contrasenya.

 

A continuació, seguint els passos que li indica el Lloc Web, el Tutor haurà de triar l'opció de contractació desitjada, la periodicitat per als pagaments i la forma de pagament. Així mateix s'aplicaran els descomptes que siguin aplicables.

 

Un cop hagueu completat el formulari de contractació, se sol·licitarà la confirmació de la contractació resumiéndole les dades del contracte i el Tutor podrà celebrar la contractació prement el botó "Contractar". A continuació, la pantalla de 
benvinguda li permetrà facilitar les dades addicionals per a la prestació dels Serveis.

 

El Tutor pot modificar en qualsevol moment la configuració de la forma de pagament dels Serveis a través del seu compte.

 

De vegades, Yoleo pot facilitar els Serveis a manera de prova o avaluació per facilitar al tutor la tasca de decidir sobre la conveniència dels Serveis i avaluar la conveniència de la seva adquisició, en el cas l'obligació de pagament no és aplicable en funció de les indicacions establertes a aquest efecte per Yoleo.

 

Dret de desistiment

 

El Tutor disposa del dret de desistiment a la contractació dels Serveis en el termini de set dies hàbils des que va efectuar la contractació, de conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i Altres Lleis complementàries aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre. No obstant això, el Tutor accepta expressament que, atès que l'objecte d'aquestes Condicions són serveis, atenent el que estableix l'esmentada normativa, si l'execució dels Serveis comença abans de l'exercici del desistiment en el termini anterior, ja no pot exercir aquest dret.

 

Documentació relativa a les transaccions realitzades

 

En compliment del que preveu la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, Yoleo confirmarà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça proporcionada pel Tutor, al registre, la contractació dels Serveis realitzada per a qualsevol Alumne i els termes de la mateixa.

 

Aquestes Condicions així com qualsevol condició particular aplicable als Serveis podran ser guardades pel Tutor durant el procés de contractació. Yoleo també guardarà per a cada contractació i durant el termini mínim de tres (3) anys una còpia electrònica de les condicions aplicables a la contractació.

 

Preu i forma de pagament

 

Als Serveis o a qualsevol part dels mateixos (per exemple, les notificacions de seguiment i incidències) són aplicables els preus establerts en el Lloc Web en cada moment.

 

Tots els preus ha de pagar en la moneda local del comprador, sempre i quan estigués disponible al sistema de pagaments. Llevat que s'indiqui el contrari en les condicions particulars de contractació dels Serveis, el preu inclourà l'IVA que sigui aplicable, si s'escau, a aquests Serveis.

 

Yoleo es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els preus aplicables als Serveis. Aquestes modificacions es publicaran al lloc web i es notificaran degudament.

 

El preu pels Serveis es pot abonar mitjançant domiciliació bancària, per al que el Tutor haurà de facilitar la informació necessària sol·licitada.

 

El Tutor garanteix l'ús adequat del mètode de pagament acceptat per Yoleo, que tota la informació transmesa al respecte és certa i actualitzada, i es compromet a pagar tot el preu, incloent impostos aplicables.

 

Cancel·lació dels Serveis

 

En qualsevol moment el Tutor pot sol·licitar la cancel·lació dels Serveis per a un o diversos dels Alumnes. Per a això, ha d'enviar un correu electrònic a [email protected] sol·licitant la baixa. Aquesta baixa només serà efectiva una vegada que hagi estat verificada per Yoleo, en un termini màxim de set (7) dies.
La sol·licitud de baixa no afectarà els Serveis que ja hagin estat contractats i pagats, que se seguiran prestant fins que finalitzi el període ja abonat i no es retornaran les quantitats anticipades.

 

5. Drets sobre els Serveis

 

El Tutor, els Alumnes i els Tutors Secundaris reconeixen que els elements i utilitats integrats dins dels Serveis, inclouen contingut propi d'o llicenciat a Yoleo, que estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i / o industrial.

 

El Tutor, els Alumnes i els Tutors Secundaris reconeixen que la reproducció, modificació, transformació, comunicació pública o distribució, incloent sense limitació la comercialització, descompilació, desensamblado, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font del lloc web o de les aplicacions disponibles a través del mateix per mitjà de les quals es presten els Serveis, constitueix una infracció dels drets de propietat 
intel·lectual o industrial, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

 

El Tutor, els Alumnes i els Tutors Secundaris es comprometen a utilitzar la informació i les aplicacions disponibles mitjançant el Lloc Web exclusivament per a les seves pròpies necessitats ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels Serveis.

 

Els Serveis poden permetre al Tutor, els Alumnes i els Tutors Secundaris carregar contingut (el "Contingut"). Tot el contingut és de l'única responsabilitat de la persona que l'hagi originat i no de Yoleo. Yoleo pot modificar o esborrar, total o 
parcialment, qualsevol contingut que, al seu parer, incompleixi aquestes Condicions o pugui ser ofensiu, il·legal o infringir drets de tercers. Quan incloguin continguts, el Tutor, alumne o Tutor Secundari corresponent atorga a Yoleo una llicència gratuïta, amb facultat de subllicenciar, amb un àmbit territorial mundial, no exclusiva, per utilitzar, reproduir, modificar, transformar, publicar, distribuir, esborrar o incorporar el contingut al Lloc Web i l'aplicació a través de la qual es presten els Serveis. Amb subjecció a aquestes Condicions i al pagament del preu establert per als Serveis, Yoleo atorga al Tutor, als Alumnes i als Tutors Secundaris una llicència no exclusiva i intransferible per utilitzar la plataforma del lloc web només per rebre els Serveis i en la mesura que estiguin facultats per rebre els mateixos. Fora de perill d'aquesta llicència, Yoleo es reserva tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre la plataforma o els Serveis.

 

6. Responsabilitat de Yoleo pels Serveis.

 

Sense perjudici de les limitacions de responsabilitat establertes a les Condicions d'Ús del Lloc Web, Yoleo no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions inclosos en el Lloc Web, als Serveis oa la plataforma a través de la qual es presten els mateixos.

 

EXCEPTE EN ELS CAS D'ACTUACIÓ dolosa, I AQUELLS EN ELS QUE PER LES CIRCUMSTÀNCIES PARTICULARS DE L'USUARI O DE L'OBJECTE, resulti d'aplicació UN RÈGIM IMPERATIU DE RESPONSABILITAT, 
YOLEO NO SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANY DE QUALSEVOL NATURALESA QUE GENERE A L'USUARI PER L'ÚS DEL SERVEI.

 

El Tutor, els alumnes o els Tutors Secundaris, segons correspongui, es comprometen a indemnitzar i mantenir indemne a Yoleo i les seves filials, proveïdors i els seus respectius administradors, accionistes, directius, empleats, agents i representants de qualsevol pèrdua, responsabilitat, demanda o perjudici , incloent despeses legals raonables, derivats de, resultants o relacionats amb l'ús, modificació, mala interpretació o mal ús pel Tutor, els alumnes o els Tutors Secundaris del lloc web, els Serveis o els seus continguts, incloent sense limitació aquestes Condicions.

 

El Tutor, els alumnes o els Tutors Secundaris, segons correspongui, accepten que Yoleo pugui cancel·lar la seva contrasenya, compte (o qualsevol part de la mateixa) o ús dels Serveis, si Yoleo creu que han violat o actuat de forma inconsistent amb la lletra o l'esperit d'aquestes Condicions.

 

EL TUTOR, ELS ALUMNES I ELS TUTORS SECUNDARIS COMPRENEN I ACCEPTEN EXPRESSAMENT QUE:
? L'ÚS DELS SERVEIS ÉS EL SEU NOMÉS RISC.
? YOLEO NO EFECTUA CAP GARANTIA QUE ELS SERVEIS COMPLIRAN ELS REQUISITS cadascun d'ells; QUE NO SERAN ininterromputs, ASSEGURANCES, ACTUALITZATS O LLIURES D'ERRORS; QUE ELS RESULTATS QUE PUGUIN OBTENIR DE L'ÚS DELS SERVEIS SERAN EXACTES O confiança per; QUE LA QUALITAT DE QUALSEVOL SERVEI, INFORMACIÓ O QUALSEVOL ALTRE MATERIAL ADQUIRIT O OBTINGUT A TRAVÉS DELS SERVEIS COMPLIRÀ ELS SEUS expectives; I QUE QUALSEVOL ERROR SERÀ CORREGIT.

 

7. Resolució

 

Yoleo unilateralment podrà deixar de prestar els Serveis a un Tutor, alumne o Tutor Secundari o a tots.

 

En els casos de resolució dels Serveis a un Tutor, alumne o Tutor Secundari particular, quan s'hagi produït un incompliment de les Condicions o de qualsevol norma que sigui aplicable, n'hi haurà prou per a això la mera comunicació. El 
Tutor accepta que Yoleo no incorrerà en cap responsabilitat amb motiu de la resolució en aquests termes ni estarà obligat a retornar qualsevol import que s'hagi abonat de manera anticipada.

 

A més a Yoleo, podrà en qualsevol moment i sense incórrer en cap responsabilitat, variar el contingut del lloc web, dels Serveis o de la plataforma des de la qual aquests es presten, interrompre la prestació de tots o alguns Serveis, desactivar o esborrar totes o algunes dels comptes i la informació de tots o alguns dels Tutor sense més limitació que les establertes per les lleis aplicables sobre l'obligació de mantenir registres de determinades operacions durant els terminis legals corresponents.

 

8.Llei aplicable

 

Les presents Condicions es sotmeten a la legislació espanyola. 
Qualsevol acció o procediment legal entre Yoleo i un usuari en relació amb aquestes condicions serà resolt exclusivament en una cort de jurisdicció competent amb seu a Barcelona, ??Espanya.